• Hop den su dung tren moi he dieu hanh
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den phu hop voi moi loai phuong tien
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den iTracking
    dinhdinh vị xe, định vị xe ô tô, hộp đèn, ô tô vi phạm, thiết bị giám sát hành trình, xe ô tô

Xử phạt phương tiện qua thiết bị hộp đen làm khó lái xe

Written by blackbox on . Posted in Tin Tức

Hiện nay, than 50.000 phương tiện part diện bắt buộc have chính thức chịu sự giám of the tong cuc Đường bộ Việt Nam qua thiết bị Giám sát hành trình,dinh vi xe oto. Tổng Cúc đường bộ also provided số liệu chiết xuất cho sở GTVT tỉnh for the nhắc nhở, xử lý the doanh nghiệp, lái xe vi phạm. Tuy nhiên, thiết bị giám sát hành trình hiện nay còn multiple điểm bất cập, chưa phù hợp thực tế for which làm việc xử phạt phương tiện thông qua dữ liệu từ thiết bị đang this result khó, cause khổ cho lái xe.