• Hop den su dung tren moi he dieu hanh
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den phu hop voi moi loai phuong tien
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den iTracking
    dinhdinh vị xe, định vị xe ô tô, hộp đèn, ô tô vi phạm, thiết bị giám sát hành trình, xe ô tô

Posts Tagged ‘xe oto’

Xử phạt phương tiện qua thiết bị hộp đen làm khó lái xe

Written by blackbox on . Posted in Tin Tức

Hiện nay, than 50.000 phương tiện part diện bắt buộc have chính thức chịu sự giám of the tong cuc Đường bộ Việt Nam qua thiết bị Giám sát hành trình,dinh vi xe oto. Tổng Cúc đường bộ also provided số liệu chiết xuất cho sở GTVT tỉnh for the nhắc nhở, xử lý the doanh nghiệp, lái xe vi phạm. Tuy nhiên, thiết bị giám sát hành trình hiện nay còn multiple điểm bất cập, chưa phù hợp thực tế for which làm việc xử phạt phương tiện thông qua dữ liệu từ thiết bị đang this result khó, cause khổ cho lái xe.

Taxi phải có đồng hồ in hóa đơn tính cước

Written by blackbox on . Posted in Tin Tức

Bộ GTVT vừa đề xuất, từ ngày 2015/01/07, xe taxi non mounting thiết bị giám sát hành trình for doanh nghiệp Nhà nước and dễ dàng quản lý. Đến năm 2016, loại phương tiện this must be thiết bị trong hoá đơn kết nối with the đồng hồ đếm cước for lái xe tính tiền trả cho and hành khách Nhâm loại bỏ taxi “even”.
Taxi though
Taxi though retained lộng hành – Ảnh: Internet.
Đề xuất on the given tại dự thảo Nghị định về kinh doanh and conditions kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (lần 3) của Bộ GTVT. Theo dự thảo, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi must be hành trình and lịch trình theo yêu cầu of hành khách; xe taxi has niên hạn sử dụng do not too 8 năm. Bên cạnh that, taxi must be hộp đèn với chữ “TAXI” mounting fixed on the nóc xe; hộp đèn bật sáng to be on xe do not have khách and tắt while on the xe may khách.
Theo An ninh Thủ đô